[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Using GUI without a mouse

2011/7/3 Anh K. Huynh <[email protected]>
"touch, fsck, finger, sleep, make, strip" là các công cụ chuẩn để đi cua gái, chẳng liên quan gì tới Linux, BSD cả.

+1, unzip and mount cũng chả liên quan gì đến BSD hay GNU mấy

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16