[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Using GUI without a mouse2011/7/3 Nguyen Vu Hung <[email protected]>:
>> Cũng không thấy touch, fsck, finger, sleep, make, strip,...  luôn.
>>
>
> Mình không muốn so sánh BSD với GNU.

[OT] Theo thứ tự thực hiện lệnh thì:
touch, finger, strip, unzip, make, mount, fsck, sleep

:-)
Cheers