[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

SaigonLUG website is backChào mọi người,

Xin thông báo là trang web SaigonLUG đã hoạt động trở lại. Xin cám ơn
sự hỗ trợ của anh Trần Văn Tuấn. Đồng thời cùng với trang web thì dịch
vụ SSH Tunnel cũng đã có thể thực hiện trở lại.

Ngoài ra, trong tương lai thì mình sẽ trực tiếp quản lí DNS cho tên
miền saigonlug.org.

Cheers.
An


-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C