[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Lỗi db version khi nâng cấp zimbra 5.0.14 lên phiên bản 7.1.1Chào mọi người!

Trong quá trình nâng cấp zimbra từ phiên bản zimbra 5.0.14_GA_2850 lên phiên bản 7.1.1_GA_3196 thì gặp lỗi sau:

Code:

 [email protected]:/usr/local/src/zcs-7.1.1_GA_3196# su - zimbra -c "zmcontrol status"
         antispam                Running
         antivirus               Running
         imapproxy               Running
         ldap                    Running
         logger                  Running
         mailbox                 Stopped
                 zmmailboxdctl is not running.
         memcached               Running
         mta                     Running
         snmp                    Running
         spell                   Running
         stats                   Running
         zmconfigd               Running
 
File /opt/zimbra/log/mailbox.log

    [email protected]:/usr/local/src/zcs-7.1.1_GA_3196# tail /opt/zimbra/log/mailbox.log
    2011-07-09 07:50:53,358 INFO [main] [] misc - System property os.name=Linux
    2011-07-09 07:50:53,358 INFO [main] [] misc - System property os.version=2.6.24-23-server
    2011-07-09 07:50:53,358 INFO [main] [] misc - System property sun.arch.data.model=64
    2011-07-09 07:50:53,358 INFO [main] [] misc - System property sun.cpu.endian=little
    2011-07-09 07:50:53,358 INFO [main] [] misc - System property sun.cpu.isalist=
    2011-07-09 07:50:53,358 INFO [main] [] misc - System property sun.os.patch.level=unknown
    2011-07-09 07:50:53,374 INFO [main] [] system - Setting mysql connector property: maxActive=100
    2011-07-09 07:50:53,380 INFO [main] [] system - Setting mysql connector property: maxActive=100
    2011-07-09 07:50:54,234 ERROR [main] [] Versions - DB Version Mismatch: ours="65" from DB="53"
    2011-07-09 07:50:54,235 FATAL [main] [] system - Data version mismatch. Reinitialize or upgrade the backend data store.   

file /var/log/zimbra.log

    [email protected]:/usr/local/src/zcs-7.1.1_GA_3196# tail /var/log/zimbra.log
    Jul 9 09:06:10 mail zmmailboxdmgr[27993]: assuming no other instance is running
    Jul 9 09:06:10 mail zmmailboxdmgr[27993]: file /opt/zimbra/log/zmmailboxd.pid does not exist
    Jul 9 09:06:10 mail zmmailboxdmgr[27993]: assuming no other instance is running
    Jul 9 09:06:10 mail zmmailboxdmgr[27993]: no manager process is running
    Jul 9 09:06:10 mail zmmailboxdmgr[28001]: status requested
    Jul 9 09:06:10 mail zmmailboxdmgr[28001]: stale pid 16032 found in /opt/zimbra/log/zmmailboxd_manager.pid: No such process
    Jul 9 09:06:10 mail zmmailboxdmgr[28001]: assuming no other instance is running
    Jul 9 09:06:10 mail zmmailboxdmgr[28001]: file /opt/zimbra/log/zmmailboxd.pid does not exist
    Jul 9 09:06:10 mail zmmailboxdmgr[28001]: assuming no other instance is running
    Jul 9 09:06:10 mail zmmailboxdmgr[28001]: no manager process is running
     

File zmmailboxd.out
Code:

 tail /opt/zimbra/log/zmmailboxd.out
 674  INFO  [main] log - Setting GID=1002
 674  INFO  [main] log - Setting UID=1002
 674  INFO  [main] log - jetty-6.1.22.z6
 770  INFO  [main] log - No Transaction manager found - if your webapp requires one, please configure one.
 

Quá trình thực hiện nâng cấp của mình như sau:
- Nâng cấp từ phiên bản zimbra 5.0.14_GA_2850 lên phiên bản 5.0.26_GA_3365: Quá trình nâng cấp bình thường, test gửi và nhận email đều tốt.
- Nâng cấp từ phiên bản zimbra 5.0.26_GA_3365 lên phiên bản zcs-7.1.1_GA_3196: Sau khi nâng cấp xong thì bị lỗi như trên.

- Mình đã test thử nâng cấp theo hướng sau: zcs-5.0.14_GA_2850 => zcs-5.0.26_GA_3365 => zcs-6.0.13_GA_2918 => zcs-7.1.1_GA_3196
Nhưng khi nâng cấp từ zcs-5.0.26_GA_3365 => zcs-6.0.13_GA_2918 cũng bị lỗi tương tự như trên.

Mình đã thử migrate lại database bằng cách:
- Sửa lại db version trong mysql thành 53
- Chạy lần lượt các script sau:
[email protected]:~# su – zimbra
 [email protected]:~$ mysql.server start
 [email protected]:~$ cd /opt/zimbra/libexec/scripts
 [email protected]:~$./migrate20080930-MucService.pl
 [email protected]:~$./migrate20090315-MobileDevices.pl
 [email protected]:~$./migrate20090406-DataSourceItemTable.pl
 [email protected]:~$./migrate20090430-highestindexed.pl
 [email protected]:~$./migrate20100106-MobileDevices.pl
 [email protected]:~$./migrate20100913-Mysql51.pl
 [email protected]:~$./migrate20100926-Dumpster.pl
 [email protected]:~$ mysql.server stop
 [email protected]:~$ exit
- Khởi động lại zimbra.
Nhưng vẫn không khắc phục được lỗi trên.

Server của mình có khoảng 2000 User, Chạy trên nền Ubuntu-8.04 64 bit. Intel(R) Xeon(R) CPU E5430 @ 2.66GHz - Ram 10GB

Mong mọi người giúp mình tìm cách giải quyết! Cám ơn đã đọc bài

- Ky0 -