[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Fwd: ODF - chuan dinh dang tai lieu chinh thuc cho VN (TCVN 7978:2009)----- Forwarded Message -----
> From: "Nguyen Vu Hung (VNC)" <[email protected]>
> To: "vt dat" <[email protected]>
> Cc: [email protected]
> Sent: Friday, July 22, 2011 4:30:54 PM
> Subject: Re: [FOSS-4T] Đóng góp ý tưởng, đề xuất để xây dựng kế hoạch phát triển, ứng dụng phần mềm nguồn mở trong
> khoảng 10 năm tới.

Gửi anh em LUGs,

cc: Thương Quốc (do hôm nọ có hỏi),

> 1. Mô tả tài liệu:
> http://mic.gov.vn/vbqppl/Lists/Vn%20bn%20QPPL/DispForm.aspx?ID=7770
> Tải tài liệu:
> http://mic.gov.vn/vbqppl/Lists/Vn%20bn%20QPPL/Attachments/7770/thongtu19.pdf

Tiêu chuẩn ODF là tiêu chuẩn định dang tài liệu mở chính thức áp dụng
trong khối các CQNN.

Kind regards,
Tuan