[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Lỗi db version khi nâng cấp zimbra 5.0.14 lên phiên bản 7.1.1Thật sự cảm ơn Trương Anh Tuấn rất nhiều!

> Bạn có thể nói rõ hơn là bạn sửa ở đâu?

- Mỉnh sửa trực tiếp thông tin về DB version của zimbra. Database Zimbra, bảng config
mysql> use zimbra;
mysql> select * from config; +---------------------+-------+-------------------+---------------------+ | name | value | description | modified | +---------------------+-------+-------------------+---------------------+ | db.version | 53 | db schema version | 2011-07-14 17:42:47 | | index.version | 2 | index version | 2009-04-02 08:35:53 | | purge.lastMailboxId | 1645 | NULL | 2011-07-01 11:15:25 | | redolog.version | 1.31 | redolog version | 2011-07-14 15:33:40 | +---------------------+-------+-------------------+---------------------+
> Chỗ này chưa đủ & chưa đúng trong tâm (xem suggest ở trên)
Hì! Thực ra là mình viết tắt quá trình chạy các scripts migrate*

Mình sẽ có gắng thử nghiệm và trao đổi thêm!

Best regards
- Ky0 -

2011/7/24 Truong Anh. Tuan <[email protected]>

----- Original Message -----
> From: "Ky0" <[email protected]>
> To: [email protected]
> Sent: Tuesday, July 19, 2011 8:18:55 AM
> Subject: [saigonlug] Lỗi db version khi nâng cấp zimbra 5.0.14 lên phiên bản 7.1.1

<snip>

> 2011-07-09 07:50:54,234 ERROR [main] [] Versions - DB Version
> Mismatch: ours="65" from DB="53"
> 2011-07-09 07:50:54,235 FATAL [main] [] system - Data version
> mismatch. Reinitialize or upgrade the backend data store.

Version MySQL dùng trong Zimbra 6-7 khác hẳn Zimbra 5.
Bạn phải chạy script riêng [1] để nâng cấp MySQL sau khi nâng
cấp Zimbra.

<snip>

> Mình đã thử migrate lại database bằng cách:
> - Sửa lại db version trong mysql thành 53

Bạn có thể nói rõ hơn là bạn sửa ở đâu?

> - Chạy lần lượt các script sau:
> [email protected]:~# su – zimbra
> [email protected]:~$ mysql.server start
> [email protected]:~$ cd /opt/zimbra/libexec/scripts
> [email protected]:~$./migrate20080930-MucService.pl
> [email protected]:~$./migrate20090315-MobileDevices.pl
> [email protected]:~$./migrate20090406-DataSourceItemTable.pl
> [email protected]:~$./ migrate20090430-highestindexed.pl
> [email protected]:~$./migrate20100106-MobileDevices.pl
> [email protected]:~$./migrate20100913-Mysql51.pl
> [email protected]:~$./migrate20100926-Dumpster.pl
> [email protected]:~$ mysql.server stop
> [email protected]:~$ exit
> - Khởi động lại zimbra.

Chỗ này chưa đủ & chưa đúng trong tâm (xem suggest ở trên)

<snip>

> Quá trình thực hiện nâng cấp của mình như sau:
> - Nâng cấp từ phiên bản zimbra 5.0.14_GA_2850 lên phiên bản
> 5.0.26_GA_3365: Quá trình nâng cấp bình thường, test gửi và nhận
> email đều tốt.
> - Nâng cấp từ phiên bản zimbra 5.0.26_GA_3365 lên phiên bản
> zcs-7.1.1_GA_3196: Sau khi nâng cấp xong thì bị lỗi như trên.
>
> - Mình đã test thử nâng cấp theo hướng sau: zcs-5.0.14_GA_2850 =>
> zcs-5.0.26_GA_3365 => zcs-6.0.13_GA_2918 => zcs-7.1.1_GA_3196
> Nhưng khi nâng cấp từ zcs-5.0.26_GA_3365 => zcs-6.0.13_GA_2918 cũng
> bị lỗi tương tự như trên.

Về nguyên tắc, có thể upgrade thẳng từ 5.0.x lên 7.1.1 latest.

> Server của mình có khoảng 2000 User, Chạy trên nền Ubuntu-8.04 64
> bit. Intel(R) Xeon(R) CPU E5430 @ 2.66GHz - Ram 10GB

Hệ thống production thế này nên có 1 chuyên gia (in-house hoặc thuê
ngoài) thực hiện các công việc maintenance thế này!

Anyway, bạn cố gắng thử nhé! Cần hỗ trợ gì thêm thì lại trao đổi.

[1] /opt/zimbra/libexec/scripts/migrate20100913-Mysql51.pl

Kind regards,
Tuan

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>