[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Lỗi db version khi nâng cấp zimbra 5.0.14 lên phiên bản 7.1.1----- Original Message -----
> From: "Ky0" <[email protected]>
> To: [email protected]
> Sent: Monday, July 25, 2011 10:54:53 AM
> Subject: Re: [saigonlug] Lỗi db version khi nâng cấp zimbra 5.0.14 lên phiên bản 7.1.1
>
> > Bạn có thể nói rõ hơn là bạn sửa ở đâu?
>
> - Mỉnh sửa trực tiếp thông tin về DB version của zimbra. Database
> Zimbra, bảng config
> mysql> use zimbra;
> mysql> select * from config;
> +---------------------+-------+-------------------+---------------------+
> | name | value | description | modified |
> +---------------------+-------+-------------------+---------------------+
> | db.version | 53 | db schema version | 2011-07-14 17:42:47 | |
> index.version | 2 | index version | 2009-04-02 08:35:53 | |
> purge.lastMailboxId | 1645 | NULL | 2011-07-01 11:15:25 | |
> redolog.version | 1.31 | redolog version | 2011-07-14 15:33:40 |
> +---------------------+-------+-------------------+---------------------+
> > Chỗ này chưa đủ & chưa đúng trong tâm (xem suggest ở trên)
> Hì! Thực ra là mình viết tắt quá trình chạy các scripts migrate*
>
> Mình sẽ có gắng thử nghiệm và trao đổi thêm!

Chưa thấy bạn nói rõ đã chạy migrate-Mysql51.pl [1] chưa?
Còn sửa DB version bằng tay thế này thì chắc chắn không được rồi.

[1] /opt/zimbra/libexec/scripts/migrate20100913-Mysql51.pl

Kind regards,
Tuan