[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Lỗi db version khi nâng cấp zimbra 5.0.14 lên phiên bản 7.1.1>Chưa thấy bạn nói rõ đã chạy migrate-Mysql51.pl [1] chưa?
Mình đã tiến hành nâng cấp lại, và chạy scripts migrate-Mysql51.pl. nhưng không khắc phục được lỗi trên

[email protected]:/usr/local/src/zcs-7.1.1_GA_3196# tail /opt/zimbra/log/mailbox.log
2011-07-25 14:22:39,831 INFO  [main] [] misc - System property os.name=Linux
2011-07-25 14:22:39,831 INFO  [main] [] misc - System property os.version=2.6.24-23-server
2011-07-25 14:22:39,832 INFO  [main] [] misc - System property sun.arch.data.model=64
2011-07-25 14:22:39,832 INFO  [main] [] misc - System property sun.cpu.endian=little
2011-07-25 14:22:39,832 INFO  [main] [] misc - System property sun.cpu.isalist=
2011-07-25 14:22:39,832 INFO  [main] [] misc - System property sun.os.patch.level=unknown
2011-07-25 14:22:39,845 INFO  [main] [] system - Setting mysql connector property: maxActive=100
2011-07-25 14:22:39,851 INFO  [main] [] system - Setting mysql connector property: maxActive=100
2011-07-25 14:22:40,693 ERROR [main] [] Versions - DB Version Mismatch: ours="65" from DB="53"
2011-07-25 14:22:40,693 FATAL [main] [] system - Data version mismatch.  Reinitialize or upgrade the backend data store.
Trong khi thông tin về DB version trong đã được ghi nhận là 65
mysql> use zimbra;
 Reading table information for completion of table and column names
 You can turn off this feature to get a quicker startup with -A
 
 Database changed
 mysql> select * from config;
 +---------------------+-------+-------------------+---------------------+
 | name        | value | description    | modified      |
 +---------------------+-------+-------------------+---------------------+
 | db.version     | 65  | db schema version | 2011-07-14 17:42:47 |
 | index.version    | 2   | index version   | 2009-04-02 08:35:53 |
 | purge.lastMailboxId | 1645 | NULL       | 2011-07-01 11:15:25 |
 | redolog.version   | 1.31 | redolog version  | 2011-07-14 15:33:40 |
 +---------------------+-------+-------------------+---------------------+
Không hiểu nó lấy cái thông tin là DB version 53 ở đâu?

2011/7/25 Truong Anh. Tuan <[email protected]>

----- Original Message -----
> From: "Ky0" <[email protected]>
> To: [email protected]
> Sent: Monday, July 25, 2011 10:54:53 AM
> Subject: Re: [saigonlug] Lỗi db version khi nâng cấp zimbra 5.0.14 lên phiên bản 7.1.1
>
> > Bạn có thể nói rõ hơn là bạn sửa ở đâu?
>
> - Mỉnh sửa trực tiếp thông tin về DB version của zimbra. Database
> Zimbra, bảng config
> mysql> use zimbra;
> mysql> select * from config;
> +---------------------+-------+-------------------+---------------------+
> | name | value | description | modified |
> +---------------------+-------+-------------------+---------------------+
> | db.version | 53 | db schema version | 2011-07-14 17:42:47 | |
> index.version | 2 | index version | 2009-04-02 08:35:53 | |
> purge.lastMailboxId | 1645 | NULL | 2011-07-01 11:15:25 | |
> redolog.version | 1.31 | redolog version | 2011-07-14 15:33:40 |
> +---------------------+-------+-------------------+---------------------+
> > Chỗ này chưa đủ & chưa đúng trong tâm (xem suggest ở trên)
> Hì! Thực ra là mình viết tắt quá trình chạy các scripts migrate*
>
> Mình sẽ có gắng thử nghiệm và trao đổi thêm!

Chưa thấy bạn nói rõ đã chạy migrate-Mysql51.pl [1] chưa?
Còn sửa DB version bằng tay thế này thì chắc chắn không được rồi.

[1] /opt/zimbra/libexec/scripts/migrate20100913-Mysql51.pl

Kind regards,
Tuan

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>