[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Grow communityEm thấy tài liệu này rất đáng tham khảo nên chia sẻ cùng các bác.

Ngẫm lại, LUG là một cộng đồng nên nó cần xuất phát và hướng tới cồng đồng :)

http://www.slideshare.net/vuhung16plus/grow-community-gnomeasiasummit09

Happy LUG building :)
-- 
**********************************************************************
Viet Nhat General Joint Stock Company (Vinicorp) 

Addr:  3F, 92 Hoang Ngan - Trung Hoa - Cau Giay - Hanoi

Tel :(+84)-4-3556-3607 Fax :(+84)-4-3556-3608 

Nguyen Vu Hung

Email: [email protected] Mobile: (+84)-167-252-5834
***********************************************************************