[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Phần mềm monitor Linux serverpsacct

Keep all histories of commands by accton. Histories of commands are kept in users' own history file but they are possible to delete by users himselves. So accton is useful because it is owned by root and users can not edit it.

Vào 09:37 Ngày 29 tháng 7 năm 2011, Nguyen Vu Hung (VNC) <[email protected]> đã viết:
Chào cả nhà,

Mình đã cài xong LAMP server, chạy CentOS 5.

Với mục đích theo dõi performance, disk, mem, CPU IO và cả security,
mình đã cài selinux, logwatch, rkhunter, samhain (nên thôi tripwire) và sau đó là  munin.

Không lẽ còn nên cài phần mềm nào khác không?
Mong cả nhà góp ý.

Vũ Hưng

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected] || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>--
DDOS or FLOOD