[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Phần mềm monitor Linux serverOn Fri, 29 Jul 2011 09:37:03 +0700
"Nguyen Vu Hung (VNC)" <[email protected]> wrote:

> Chào cả nhà,
> 
> ...
> 
> Không lẽ còn nên cài phần mềm nào khác không?

Không lẽ còn muốn monitor cái nào khác nữa?

:D

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115