[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Phần mềm monitor Linux serverOn Fri, 29 Jul 2011 10:08:46 +0700
Tũn <[email protected]> wrote:

> *psacct*
> 
> Keep all histories of commands by accton. Histories of commands are
> kept in users' own history file but they are possible to delete by
> users himselves. So accton is useful because it is owned by root
> and users can not edit it.

Nếu người dùng chạy screen/tmux thì psaccout coi bộ bó tay !?

> 
> Vào 09:37 Ngày 29 tháng 7 năm 2011, Nguyen Vu Hung (VNC) <
> [email protected]> đã viết:
> 
> >  Chào cả nhà,
> >
> > Mình đã cài xong LAMP server, chạy CentOS 5.
> >
> > Với mục đích theo dõi performance, disk, mem, CPU IO và cả
> > security, mình đã cài selinux, logwatch, rkhunter, samhain (nên
> > thôi tripwire) và sau đó là  munin.
> >
> > Không lẽ còn nên cài phần mềm nào khác không?
> > Mong cả nhà góp ý.
> >
> > Vũ Hưng
> >
> > --
> > You received this message because you're subscribed to the
> > mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
> > List Address: [email protected] || List Archive:
> > http://groups.google.com/group/saigonlug
> > To unsubscribe from this group, send email to <
> > [email protected]>
> >
> 
> 
> 


-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115