[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Phần mềm monitor Linux serverOn Fri, 29 Jul 2011 13:35:05 +0700
"Nguyen Vu Hung (VNC)" <[email protected]> wrote:

> ...
> > Nếu người dùng chạy screen/tmux thì psaccout coi bộ bó tay !?
> Thì dùng thằng này, nhưng có vẻ hơi overkill?
> 
> http://thc.org/papers/writing-linux-kernel-keylogger.txt
> 

Chắc không có tác dụng gì nếu mần nguyên mọi thứ vào một script :D

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115