[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Doing the Impossible: Managing Open Source CommunitiesƠ, cái này hay nhưng dành cho cộng đồng dev.
Với Lug chắc cũng đúng phần nào.

http://www.slideshare.net/nice/doing-the-impossible-managing-open-source-communities-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16