[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonsfd] SFD 2011 tại Sài Gònhi An và anh em,

Thật sự cũng áy này vì mấy năm rồi đều cùng anh em tham gia tổ chức nhưng năm nay xin cáo lỗi vì mình đang chuẩn bị cho đám cưới vào cuối năm nên côgn việc có hơi tất bật chút xíu.

Thân.
2011/8/8 An Nguyen <[email protected]>
Xin chào mọi người,

Như mọi người đã biết thì SaigonLUG 2 năm qua đều tổ chức Software
Freedom Day http://softwarefreedomday.org. Tuy nhiên, năm nay thì mình
không còn có thể dành thời gian cho hoạt động này được. Do vậy nếu có
bạn nào sẵn sàng đứng ra tổ chức SFD 2011 thì mình rất hoan nghênh và
mình sẽ giới thiệu các bạn với thầy Sơn bên ĐHSP, thầy cũng rất sẵn
lòng hỗ trợ.

Cám ơn mọi người.

--
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C

--
You received this message because you are subscribed to the mailing list "Saigon Software Freedom Day".
To post to this group, send email to <[email protected]>
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/saigonsfd?hl=en