[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [saigonsfd] SFD 2011 tại Sài GònOn Mon, 8 Aug 2011 09:06:49 +0700
Võ Thái Lâm | Lactien JSC <[email protected]> wrote:

> hi An và anh em,
> 
> Thật sự cũng áy này vì mấy năm rồi đều cùng anh em tham gia tổ chức
> nhưng năm nay xin cáo lỗi vì mình đang chuẩn bị cho đám cưới vào
> cuối năm nên côgn việc có hơi tất bật chút xíu.

Rồi, mã nguồn đóng.!!

> 
> Thân.
> 2011/8/8 An Nguyen <[email protected]>
> 
> > Xin chào mọi người,
> >
> > Như mọi người đã biết thì SaigonLUG 2 năm qua đều tổ chức Software
> > Freedom Day http://softwarefreedomday.org. Tuy nhiên, năm nay thì
> > mình không còn có thể dành thời gian cho hoạt động này được. Do
> > vậy nếu có bạn nào sẵn sàng đứng ra tổ chức SFD 2011 thì mình rất
> > hoan nghênh và mình sẽ giới thiệu các bạn với thầy Sơn bên ĐHSP,
> > thầy cũng rất sẵn lòng hỗ trợ.
> >
> > Cám ơn mọi người.
> >
> > --
> > Nguyễn Châu An || An NGUYEN
> > Linux Technician & FOSS Advocate
> > -------
> > OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
> > Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77
> > A48C
> >
> > --
> > You received this message because you are subscribed to the
> > mailing list "Saigon Software Freedom Day".
> > To post to this group, send email to <[email protected]>
> > To unsubscribe from this group, send email to <
> > [email protected]>
> > For more options, visit this group at
> > http://groups.google.com/group/saigonsfd?hl=en
> >
> 


-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115