[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [saigonsfd] SFD 2011 tại Sài Gòn2011/8/10 Nguyen Vu Hung <[email protected]>:
> Ngày 12:47 10/08/2011, Nguyen Thai Son viết:
>>
>> Thầy đề nghị Châu An nhanh chóng triển khai Web của SFD. Vừa rồi qua mail
>> của Nguyễn Vũ Hùng biết được BTTT có chủ trương dùng định  dạng odt. Công
>> việc của sàigon SFD nên khẩn trương. Một số việc mà thầy đã trao đổi nên
>> nhanh chóng thực hiện.
>
> Tôi tên là Nguyễn Vũ Hưng.
>
> @An: Cùng mọi người làm vụ SFD đê, không né được đâu :)
>

@Quang, Doan, Quốc: Các bạn thấy thế nào. Đừng ngại là còn trẻ làm
không được. Cứ làm đi, mình sẽ cover những phần nào các bạn thấy khó.
Các bạn lên tiếng nhé. :-)

An.
-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C