[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [saigonsfd] SFD 2011 tại Sài GònNgày 14:11 10/08/2011, An Nguyen viết:
2011/8/10 Nguyen Vu Hung<[email protected]>:
Ngày 12:47 10/08/2011, Nguyen Thai Son viết:
Thầy đề nghị Châu An nhanh chóng triển khai Web của SFD. Vừa rồi qua mail
của Nguyễn Vũ Hùng biết được BTTT có chủ trương dùng định  dạng odt. Công
việc của sàigon SFD nên khẩn trương. Một số việc mà thầy đã trao đổi nên
nhanh chóng thực hiện.
Tôi tên là Nguyễn Vũ Hưng.

@An: Cùng mọi người làm vụ SFD đê, không né được đâu :)

@Quang, Doan, Quốc: Các bạn thấy thế nào. Đừng ngại là còn trẻ làm
không được. Cứ làm đi, mình sẽ cover những phần nào các bạn thấy khó.
Các bạn lên tiếng nhé. :-)

An.
An,

Hỗ trợ hay tham gia gián tiếp cũng được, nhưng đừng có né :)
Né rồi điện thoại email tới suốt ngày còn mệt hơn...

BR,

Vũ Hưng