[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [saigonsfd] SFD 2011 tại Sài Gòn2011/8/10 Nguyen Vu Hung <[email protected]>:
> Ngày 14:11 10/08/2011, An Nguyen viết:
>>
>
> Hỗ trợ hay tham gia gián tiếp cũng được, nhưng đừng có né :)
> Né rồi điện thoại email tới suốt ngày còn mệt hơn...
>
Hi anh,

Với cường độ công việc như hiện nay thì em khó lòng tiếp tục cương vị
team leader như các sự kiện trước đây. Tuy nhiên, nếu các bạn trẻ có
đủ lửa thì em sẽ tham gia cover các phần khó nhất như mời speakers và
mời nhà tài trợ. Ngoài ra thông tin và kinh nghiệm tổ chức của em
trong 2 năm qua cũng sẽ được truyền lại cho các bạn.

Ngoài ra các bạn "già" như Minh Huy, Kiến Trúc,...  thì sao nhỉ? :D

An.