[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [saigonsfd] SFD 2011 tại Sài Gòn-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

On 08/10/2011 02:36 PM, Nguyen Quang wrote:
> Chà, có lẽ nếu đã quyết định làm thì tốt nhất là nên gặp mặt nhau trao
> đổi thì hơn. 
> Và dù vậy thì mình nghĩ vẫn phải có *Leader*để mọi việc có thể dễ dàng
> được. 
> 

Quang: các bạn có thể làm team leader hoặc chọn 1 người để làm leader,
mình sẵn sàng follow kế hoạch làm việc của các bạn. :-) Mình tin rằng
các anh em khác cũng sẽ như vậy. :-)

An.

- -- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
- -------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v2.0.18 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org/

iF4EAREIAAYFAk5CNv4ACgkQXpuF67G2EsmbqwD+O2aCUQrexEufA2FG/yLRN58F
3fKMRKdVeyT/0/EvAHkA/0mYpiPdWLsQ+uGRx+uZk3TxP3CXHgQwt+D5RQwpwn5l
=BNGw
-----END PGP SIGNATURE-----