[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Size of Linux kernel> Thật thú vị là cách đây hơn 11 năm đã còn người dự đoán đúng
> về độ phức tạp (complexity) và sự tăng trưởng của nhân Linux rằng,
> vào tháng 4 năm 2011, compressed size của Linux kernel là khoảng 25MB
> nếu nội suy tuyến tính.

Sao linux kernel cua minh van 2.2M la sao nhi :-P

Hoang
-- 
"Whip me.  Beat me.  Make me maintain AIX."
(By Stephan Zielinski)
_   /|
\'o.O'
=(___)=
   U