[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [saigonsfd] SFD 2011 tại Sài GònOn Wed, 10 Aug 2011 14:17:17 +0700
An Nguyen <[email protected]> wrote:

> 2011/8/10 Nguyen Vu Hung <[email protected]>:
> > Ngày 14:11 10/08/2011, An Nguyen viết:
> >>
> >
> > Hỗ trợ hay tham gia gián tiếp cũng được, nhưng đừng có né :)
> > Né rồi điện thoại email tới suốt ngày còn mệt hơn...
> >
> Hi anh,
> 
> Với cường độ công việc như hiện nay thì em khó lòng tiếp tục cương
> vị team leader như các sự kiện trước đây. Tuy nhiên, nếu các bạn
> trẻ có đủ lửa thì em sẽ tham gia cover các phần khó nhất như mời
> speakers và mời nhà tài trợ. Ngoài ra thông tin và kinh nghiệm tổ
> chức của em trong 2 năm qua cũng sẽ được truyền lại cho các bạn.

Xin cty vài ngày để làm thôi. Năm ni chắc cty có thể tài trợ nhỉ :D
> 
> Ngoài ra các bạn "già" như Minh Huy, Kiến Trúc,...  thì sao nhỉ? :D
> 
> An.
> 


-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115