[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Size of Linux kernel> 5min quảng cáo: thậm chí còn có busybox cho Windows nữa
> 
> https://github.com/pclouds/busybox-w32

biết lâu rồi mà chả có cơ hội sài thử :-P. Bên đó phải sài Windows à? 

-- 
The autodecrement is not magical.
             -- Larry Wall in the perl man page
_   /|
\'o.O'
=(___)=
   U