[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Thích tỏ ra nguy hiểmNói chính xác hơn là "đã không thông minh lại thích tỏ ra nghệ thuật"

Có thuốc chữa nào cho em find  | grep này không?

MAC08s-iMac:libo34x_ui-vi vuhung$ grep "_n_g" *
MAC08s-iMac:libo34x_ui-vi vuhung$ grep "_n_g" */*
MAC08s-iMac:libo34x_ui-vi vuhung$ grep "_n_g" */*/*
MAC08s-iMac:libo34x_ui-vi vuhung$ grep "_n_g" */*/*/*
MAC08s-iMac:libo34x_ui-vi vuhung$ grep "_n_g" */*/*/*/*
MAC08s-iMac:libo34x_ui-vi vuhung$ grep "_n_g" */*/*/*/*/*
MAC08s-iMac:libo34x_ui-vi vuhung$ grep "_n_g" */*/*/*/*/*/*
MAC08s-iMac:libo34x_ui-vi vuhung$ grep "_n_g" */*/*/*/*/*/*/*
MAC08s-iMac:libo34x_ui-vi vuhung$ grep "_n_g" */*/*/*/*/*/*/*/*
MAC08s-iMac:libo34x_ui-vi vuhung$ grep "_n_g" */*/*/*/*/*/*/*/*/*
grep: */*/*/*/*/*/*/*/*/*: No such file or directory
MAC08s-iMac:libo34x_ui-vi vuhung$ grep "&n&g" */*/*/*/*/*/*/*/*/*
grep: */*/*/*/*/*/*/*/*/*: No such file or directory
MAC08s-iMac:libo34x_ui-vi vuhung$ grep "&n&g" */*/*/*/*/*/*/*/*
MAC08s-iMac:libo34x_ui-vi vuhung$ grep "&n&g" */*/*/*/*/*/*/*
MAC08s-iMac:libo34x_ui-vi vuhung$ grep "&n&g" */*/*/*/*/*/*
MAC08s-iMac:libo34x_ui-vi vuhung$ grep "&n&g" */*/*/*/*/*
MAC08s-iMac:libo34x_ui-vi vuhung$ grep "&n&g" */*/*/*/*
MAC08s-iMac:libo34x_ui-vi vuhung$ grep "&n&g" */*/*/*
MAC08s-iMac:libo34x_ui-vi vuhung$ grep "&n&g" */*/*
MAC08s-iMac:libo34x_ui-vi vuhung$ grep "&n&g" */*
MAC08s-iMac:libo34x_ui-vi vuhung$ grep "&n&g" *
MAC08s-iMac:libo34x_ui-vi vuhung$