[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Thích tỏ ra nguy hiểmOn Thu, 11 Aug 2011 09:12:46 +0700
Nguyen Vu Hung <[email protected]> wrote:

> Nói chính xác hơn là "đã không thông minh lại thích tỏ ra nghệ
> thuật"
> 
> Có thuốc chữa nào cho em find  | grep này không?

Trò này rất hay, nhưng không hiểu bác hỏi gì :D

> 
> MAC08s-iMac:libo34x_ui-vi vuhung$ grep "_n_g" *
> MAC08s-iMac:libo34x_ui-vi vuhung$ grep "_n_g" */*
> MAC08s-iMac:libo34x_ui-vi vuhung$ grep "_n_g" */*/*
> MAC08s-iMac:libo34x_ui-vi vuhung$ grep "_n_g" */*/*/*
> MAC08s-iMac:libo34x_ui-vi vuhung$ grep "_n_g" */*/*/*/*
> MAC08s-iMac:libo34x_ui-vi vuhung$ grep "_n_g" */*/*/*/*/*
> MAC08s-iMac:libo34x_ui-vi vuhung$ grep "_n_g" */*/*/*/*/*/*
> MAC08s-iMac:libo34x_ui-vi vuhung$ grep "_n_g" */*/*/*/*/*/*/*
> MAC08s-iMac:libo34x_ui-vi vuhung$ grep "_n_g" */*/*/*/*/*/*/*/*
> MAC08s-iMac:libo34x_ui-vi vuhung$ grep "_n_g" */*/*/*/*/*/*/*/*/*
> grep: */*/*/*/*/*/*/*/*/*: No such file or directory
> MAC08s-iMac:libo34x_ui-vi vuhung$ grep "&n&g" */*/*/*/*/*/*/*/*/*
> grep: */*/*/*/*/*/*/*/*/*: No such file or directory
> MAC08s-iMac:libo34x_ui-vi vuhung$ grep "&n&g" */*/*/*/*/*/*/*/*
> MAC08s-iMac:libo34x_ui-vi vuhung$ grep "&n&g" */*/*/*/*/*/*/*
> MAC08s-iMac:libo34x_ui-vi vuhung$ grep "&n&g" */*/*/*/*/*/*
> MAC08s-iMac:libo34x_ui-vi vuhung$ grep "&n&g" */*/*/*/*/*
> MAC08s-iMac:libo34x_ui-vi vuhung$ grep "&n&g" */*/*/*/*
> MAC08s-iMac:libo34x_ui-vi vuhung$ grep "&n&g" */*/*/*
> MAC08s-iMac:libo34x_ui-vi vuhung$ grep "&n&g" */*/*
> MAC08s-iMac:libo34x_ui-vi vuhung$ grep "&n&g" */*
> MAC08s-iMac:libo34x_ui-vi vuhung$ grep "&n&g" *
> MAC08s-iMac:libo34x_ui-vi vuhung$
> 


-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115