[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [saigonsfd] SFD 2011 tại Sài GònNgày 09:49 11/08/2011, Truong Anh. Tuan viết:
(qui định khoảng 15 phút/bài)
Trong lần chào mừng Gnome 3, thời gian phát biểu là 5 phút, QA 5 phút, tổng cộng 10 phút.
Thời gian ngắn bắt người nói phải chuẩn bị kỹ và lựa chọn nói và không
nói gì.
-> chất lượng tốt hơn.

Thực tế vẫn nhiều người nói dài hơn 10 phút.
Mình nên cho tối đa 15 phút -> quá 15 phút là cắt luôn.

BR,

Vũ Hưng