[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Saigon SFD 2011, họp tổ chứcMình tạo thử doodle để vote cho dễ nè:
http://www.doodle.com/cah97ayrthfd2mxg

Le 11/08/2011 10:42, Nguyen Quang a écrit :
> mình có thể đi vào sáng t7 và chiều chủ nhật
> 
> Vào 15:41 Ngày 11 tháng 8 năm 2011, Nguyen Thai Son <[email protected]
> <mailto:[email protected]>> đã viết:
> 
>   sang, chieu, t7 va chu nhat (4 buoi do) thay deu ranh. Tham du duoc,
>   tuy cac ban khac. 
> 
>   Vào 15:07 Ngày 11 tháng 8 năm 2011, An NGUYEN
>   <[email protected] <mailto:[email protected]>> đã viết:
> 
> Chào mÍi ng°Ýi,
> 
> Tr°Ûc h¿t là mình xin cám ¡n t¥t c£ ý ki¿n óng góp cça mÍi
> ng°Ýi m¥y
> ngày qua. VÛi sñ nhiÇt huy¿t cça các anh em, mình xin éng ra
> kêu hÍi
> cuÙc hÍp tÕ chéc §u tiên cho Saigon SFD 2011.
> 
> NÙi dung chính:
> - Thông tin chung vÁ sñ kiÇn SFD cho các thành viên mÛi cça
> ban tÕ chéc.
> - Quá trình tÕ chéc.
> - Phân công nhiÇm vå.
> - C¡ ch¿ thông tin liên l¡c trong nhóm vÛi nhau.
> 
> ThÝi gian:
> - Sáng ho·c chiÁu, thé 7 ho·c Chç nh­t tu§n này. (MÍi ng°Ýi
> VOTE nhé)
> 
> Ëa iÃm:
> - MÙt quán cà phê có giá c£ ph£i chng ß qu­n 1. (s½ thông báo
> sau khi
> ã nh¥t trí vÁ thÝi gian).
> 
> ThÝi h¡n vote:
> Tr°Ûc 12 giÝ tr°a ngày thé 6, 12 tháng 8.
> 
> Cheers.
> An.
> 

--
You received this message because you're subscribed to the
mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected]
<mailto:[email protected]> || List Archive:
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to
<[email protected]
<mailto:saigonlug%[email protected]>>


>   -- 
>   You received this message because you're subscribed to the mailing
>   list "Saigon GNU/Linux User Group".
>   List Address: [email protected]
>   <mailto:[email protected]> || List Archive:
>   http://groups.google.com/group/saigonlug
>   To unsubscribe from this group, send email to
>   <[email protected]
>   <mailto:saigonlug%[email protected]>>
> -- 
> */Nguyễn Văn Quang/*
> */[Mobile] 0977.216.773/*
> */[E-mail] [email protected] <http://gmail.com>/*
> *[email protected] <mailto:[email protected]>*
> */[Skype] quangteospk/*

> -- 
> You received this message because you're subscribed to the mailing list
> "Saigon GNU/Linux User Group".
> List Address: [email protected] || List Archive:
> http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe from this group, send email to
> <[email protected]>


-- 
Nguyễn Hải Nam

Thông tin công nghệ http://www.thongtincongnghe.com/