[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Saigon SFD 2011, họp tổ chức>>     Vào 15:07 Ngày 11 tháng 8 năm 2011, An NGUYEN
>>     <[email protected] <mailto:[email protected]>> đã viết:
>>
>> Chào mÍi ng°Ýi,
>>
>> Tr°Ûc h¿t là mình xin cám ¡n t¥t c£ ý ki¿n  óng góp cça mÍi
>> ng°Ýi m¥y
>> ngày qua. VÛi sñ nhiÇt huy¿t cça các anh em, mình xin  éng ra
>> kêu hÍi
>> cuÙc hÍp tÕ chéc  §u tiên cho Saigon SFD 2011.
>>
>> NÙi dung chính:
>> - Thông tin chung vÁ sñ kiÇn SFD cho các thành viên mÛi cça
>> ban tÕ chéc.
>> - Quá trình tÕ chéc.
>> - Phân công nhiÇm vå.
>> - C¡ ch¿ thông tin liên l¡c trong nhóm vÛi nhau.
>>
>> ThÝi gian:
>> - Sáng ho·c chiÁu, thé 7 ho·c Chç nh­t tu§n này. (MÍi ng°Ýi
>> VOTE nhé)
>>
>>  Ëa  iÃm:
>> - MÙt quán cà phê có giá c£ ph£i ch ng ß qu­n 1. (s½ thông báo
>> sau khi
>>  ã nh¥t trí vÁ thÝi gian).
>>
>> ThÝi h¡n vote:
>> Tr°Ûc 12 giÝ tr°a ngày thé 6, 12 tháng 8.

OT: Mọi người ơi, có ai gặp trục trặc khi đọc email của mình không?
Mình dùng UTF-8