[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Thích tỏ ra nguy hiểm

2011/8/11 Anh K. Huynh <[email protected]>
On Thu, 11 Aug 2011 09:12:46 +0700
Nguyen Vu Hung <[email protected]> wrote:

> Nói chính xác hơn là "đã không thông minh lại thích tỏ ra nghệ
> thuật"
>
> Có thuốc chữa nào cho em find  | grep này không?

Trò này rất hay, nhưng không hiểu bác hỏi gì :D

Nếu dùng find  | grep thì làm sao vẽ được cái mũi tên đẹp như thế này? :)
 

>
> MAC08s-iMac:libo34x_ui-vi vuhung$ grep "_n_g" *
> MAC08s-iMac:libo34x_ui-vi vuhung$ grep "_n_g" */*
> MAC08s-iMac:libo34x_ui-vi vuhung$ grep "_n_g" */*/*
> MAC08s-iMac:libo34x_ui-vi vuhung$ grep "_n_g" */*/*/*
> MAC08s-iMac:libo34x_ui-vi vuhung$ grep "_n_g" */*/*/*/*
> MAC08s-iMac:libo34x_ui-vi vuhung$ grep "_n_g" */*/*/*/*/*
> MAC08s-iMac:libo34x_ui-vi vuhung$ grep "_n_g" */*/*/*/*/*/*
> MAC08s-iMac:libo34x_ui-vi vuhung$ grep "_n_g" */*/*/*/*/*/*/*
> MAC08s-iMac:libo34x_ui-vi vuhung$ grep "_n_g" */*/*/*/*/*/*/*/*
> MAC08s-iMac:libo34x_ui-vi vuhung$ grep "_n_g" */*/*/*/*/*/*/*/*/*
> grep: */*/*/*/*/*/*/*/*/*: No such file or directory
> MAC08s-iMac:libo34x_ui-vi vuhung$ grep "&n&g" */*/*/*/*/*/*/*/*/*
> grep: */*/*/*/*/*/*/*/*/*: No such file or directory
> MAC08s-iMac:libo34x_ui-vi vuhung$ grep "&n&g" */*/*/*/*/*/*/*/*
> MAC08s-iMac:libo34x_ui-vi vuhung$ grep "&n&g" */*/*/*/*/*/*/*
> MAC08s-iMac:libo34x_ui-vi vuhung$ grep "&n&g" */*/*/*/*/*/*
> MAC08s-iMac:libo34x_ui-vi vuhung$ grep "&n&g" */*/*/*/*/*
> MAC08s-iMac:libo34x_ui-vi vuhung$ grep "&n&g" */*/*/*/*
> MAC08s-iMac:libo34x_ui-vi vuhung$ grep "&n&g" */*/*/*
> MAC08s-iMac:libo34x_ui-vi vuhung$ grep "&n&g" */*/*
> MAC08s-iMac:libo34x_ui-vi vuhung$ grep "&n&g" */*
> MAC08s-iMac:libo34x_ui-vi vuhung$ grep "&n&g" *
> MAC08s-iMac:libo34x_ui-vi vuhung$
>


--
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16