[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Size of Linux kernelOn Fri, 12 Aug 2011 08:31:57 +0700
Nguyen Vu Hung <[email protected]> wrote:

> Hi,
> Ngày 07:31 12/08/2011, Anh K. Huynh viết:
> > Bác Hoàng thấy chuyện sau (*) là không có ích (bác ấy cũng có ý
> > đùa khi phát biểu mà) khi so sánh với những chuyện khác.
> Ý ẹ, đùa bằng email nguy hiểm lắm :) vì không thấy mặt nhau,
> chả biết đùa hay thật.

Đọc cái câu của bác ấy thì mình thấy bác ấy có ý đùa mà. Một câu xác
nhận thì sẽ nặng nề hơn, sẽ khôgn có "he he" ở đầu câu và cách nói
cũng khác.

> > CÒn bạn thì thấy
> > có ích. Đó là quan điểm cá nhân và hoàn toàn hiển nhiên, mọi người
> > không cần phải chỉ trích nhau.

> Công kích cá nhân là chuyện nên tránh rồi.
> Cơ mà cứ nói thẳng với nhau về kỹ thuật là dễ nhất.
> 
> > Vả lại, thay vì khái quát một ý thì bạn
> > Dương có thể chỉ rõ cho mọi người thấy những việc (bên dưới) có
> > ích như thế nào với bạn (cho anh Hoàng ảnh quê luôn).
> Mình nghĩ kịch bản ngược lại
> 
> 1. Dương đã đề xuất
> 2. Mọi người góp ý kiến
> 3. Dương tiếp tục trao đổi.
> 
> Dương chắc cũng không có thời gian đăng dàn độc diễn, viết tut
> cho mọi người đọc.

Vấn đề ở đây là: Bác Hoàng nói chuyện đó không có ích, còn Dương bảo
là có ích. Nếu muốn tiếp tục thì mọi người tự bảo vệ ý kiến của mỗi
người trên điểm đó. Theo cách hiểu ba bước ở trên Hoàng đang ở bước 2
đấy !!! Nếu mình phải tham gia vào /2 thì mình cũng đồng ý với
Hoàng :D

> 
> Vì sao? SGLug là diễn đàn để trao đổi chứ không phải là show off
> để người này người kia quê luôn :)

Đấy, "cho ảnh quê luôn" là một cách nhá hàng thôi, ý muốn là bạn
Dương muốn cho bác Hoàng tâm phục khẩu phục thì không thể lấy
chuyện nhỏ khái quát thành một chuyện lớn được, chứ mình không nghĩ
Dương hay ai khác muốn bác Hoàng quê.


Chúc vui,

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115