[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] sfd 2011: vài ý cho nội dungOn Fri, 12 Aug 2011 08:29:41 +0700
Tũn <[email protected]> wrote:

> 9/ Mã nguồn mở và những thách thức với ICT Việt Nam
> 
> 10/ Bia :D

Lẹ quá. Nên để Bia vào mục số 99/ :D

...

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115