[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] sfd 2011: vài ý cho nội dung2011/8/11 Anh K. Huynh <[email protected]>:
> On Fri, 12 Aug 2011 08:29:41 +0700
> Tũn <[email protected]> wrote:
>
>> 9/ Mã nguồn mở và những thách thức với ICT Việt Nam
>>
>> 10/ Bia :D
>
> Lẹ quá. Nên để Bia vào mục số 99/ :D

Gợi ý hay á, làm 1 cái presentation với 99 chai bia FOSS

http://99-bottles-of-beer.net/

> ...
>
> --
> Anh Ky Huynh @ ICT
> Registered Linux User #392115
>

Tho Nguyen