[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Thích tỏ ra nguy hiểm----- Original Message -----
> From: "Hung Nguyen" <[email protected]>
> To: [email protected]
> Sent: Thursday, August 11, 2011 6:02:17 PM
> Subject: Re: [saigonlug] Thích tỏ ra nguy hiểm
>
> Các bạn có suy nghĩ trước khi email đến list này không vậy?

Tại sao không? :)

Kind regards,
Tuan