[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Saigon SFD 2011, họp tổ chức2011/8/12 Le Kien Truc <[email protected]>:
> Vậy chúng ta sẽ họp vào lúc nào và ở đâu. Hiện tại chỉ mới 4 người Vote
> thôi.
> Em sẽ đưa ra một vài ý tưởng (em cũng sẽ lo phần đó tại SFD).
> --
> OpenPGP key: D1495710

Canceled. Ít người quá mà thời gian lại không tương đồng với nhau.