[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Size of Linux kernelOn Fri, 12 Aug 2011, Anh K. Huynh wrote:

> Bác Hoàng thấy chuyện sau (*) là không có ích (bác ấy cũng có ý đùa
> khi phát biểu mà) khi so sánh với những chuyện khác. CÒn bạn thì thấy
> có ích. Đó là quan điểm cá nhân và hoàn toàn hiển nhiên, mọi người
> không cần phải chỉ trích nhau. Vả lại, thay vì khái quát một ý thì bạn
> Dương có thể chỉ rõ cho mọi người thấy những việc (bên dưới) có ích
> như thế nào với bạn (cho anh Hoàng ảnh quê luôn).
>

Em sẽ trả lời các anh sau ngày SFD ;-)

Regards,
Dương
-- 
Dương "Yang" ヤン Hà Nguyễn
Web log: http://cmpitg.wordpress.com/
"Life is a hack"

[ Do not send me Microsoft Office attachments, please.
  http://www.gnu.org/philosophy/no-word-attachments.html ]

-----BEGIN GEEK CODE BLOCK-----
Version: 3.12
GIT/C/ED/L d++ s-:-(:) !a C+++(++++) ULU++++>$ P-- L+++>$ E+++
W++>+++ N+ o+ K w--- O- [email protected] V- PS+ PE++ Y+>++ PGP++ t+ 5 X+ R-
tv+ b+++ DI+++ D++ G+++ e* h* r* y-
-----END GEEK CODE BLOCK-----