[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Size of Linux kernelOn Sun, 14 Aug 2011 07:32:12 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> On Sun, 14 Aug 2011 00:28:15 +0700 (ICT)
> Duong "Yang" ヤン Ha Nguyen <[email protected]> wrote:
> 
> > On Fri, 12 Aug 2011, Anh K. Huynh wrote:
> > 
> > > Bác Hoàng thấy chuyện sau (*) là không có ích (bác ấy cũng có ý
> > > đùa khi phát biểu mà) khi so sánh với những chuyện khác. CÒn bạn
> > > thì thấy có ích. Đó là quan điểm cá nhân và hoàn toàn hiển
> > > nhiên, mọi người không cần phải chỉ trích nhau. Vả lại, thay vì
> > > khái quát một ý thì bạn Dương có thể chỉ rõ cho mọi người thấy
> > > những việc (bên dưới) có ích như thế nào với bạn (cho anh Hoàng
> > > ảnh quê luôn).
> > >
> > 
> > Em sẽ trả lời các anh sau ngày SFD ;-)
> 
> Sao phải chờ tới lúc ấy nhỉ :P

Bạn không nói là bạn trả lời cho cái gì, nên mình hy vọng là bạn sẽ
trả lời hai ý sau:

(1) lợi ích của những ý tưởng mà bạn đề ra (mình rất muốn nghe!)

(2) việc thay thế nội dung cụ thể bởi một ý tổng quát trong khi tranh
luận là hợp lý hay không?

Mình không quan tâm tới những trả lời khác của bạn (xin khẳng định
đây là ý muốn cá nhân của mình, mình không nói thay cho ai khác.)

Cảm ơn và chúc vui,

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115