[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [OT] Re: [saigonlug] Size of Linux kernelOn Sun, 14 Aug 2011 10:42:03 +0700 (ICT)
Duong "Yang" ヤン Ha Nguyen <[email protected]> wrote:

> ...
> Không phải là "phải" mà là "nên".  Sau ngày SFD em mới có đủ
> thông tin feedback để lấy làm bằng chứng được.  Em nói suông thì ai
> tin?
> 
> 1. Nếu anh thực sự muốn biết quan điểm của em thì em cũng xin phép
> trả lời. Em có thể nhìn thấy được ngay tổ chức hoạt động group
> hacking với nội dung như vậy có thể đem lại lợi ích trực tiếp:
> 
> ...
> 
> 2. Hợp lý hay không thì còn tùy ngữ cảnh, mức độ suy nghĩ và cách
> nhìn của người đọc (lại tổng quát nữa).  Nếu người đọc thực sự chưa
> hiểu ý thì có thể ném đá hoặc vặn lại vô tư.

Ca?m o+n ban. tra? lo+`i ro~ ra`ng.

Mi`nh kho^ng co' bi`nh lua^n gi` the^m.

Chu'c vui.

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115