[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] JOB: Kỹ sư cầu nối ở HCMCLại với làm với Nhật, em thấy đám bạn ở FSOFT làm cho Nhật, có đứa được chấm công 1 tháng tới 43 ngày lương (bình thường chỉ 22 ngày) :D. 2 kyu ghê quá :(

--
OpenPGP key: D1495710