[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Người Việt trong linux kernel2011/8/15 Hoang Tran <[email protected]>:
> bạn Duy submit vào git là đã thấy ngưỡng mộ rồi ^_^. Thực ra submit vào
> git nghe hấp dẫn hơn. Ở kernel bên /me chỉ submit những cái liên quan
> đến chip của mình (driver, arch ...)

http://marc.info/?a=121976266800001&r=1&w=2

-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung