[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Website cho SaigonSFD 2011 đã sẵn sàngHello all,

Đây là trang web của Saigon SFD 2011.
http://sfd.saigonlug.org/

Nếu ai cần edit thông tin gì trên site thì cứ nói để mình tạo tại khỏan nhé,

Cheers.
An


-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C