[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonsfd] Website cho SaigonSFD 2011 đã sẵn sàngChà đã có thông tin rồi à. Mình sẽ đem về Forum của trường mình, Khoa CNTT của trường mình và forum các lớp CNTT của trường mình để mọi người cùng được biết để tham gia nhé 

Vào 17:58 Ngày 21 tháng 8 năm 2011, An Nguyen <[email protected]> đã viết:
Hello all,

Đây là trang web của Saigon SFD 2011.
http://sfd.saigonlug.org/

Nếu ai cần edit thông tin gì trên site thì cứ nói để mình tạo tại khỏan nhé,

Cheers.
An


--
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C

--
You received this message because you are subscribed to the mailing list "Saigon Software Freedom Day".
To post to this group, send email to <[email protected]>
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/saigonsfd?hl=en--
Nguyễn Văn Quang
[Mobile] 0977.216.773
[E-mail] quangteospk[at]gmail.com
or quangnguyen37[at]gmail.com
[Skype] quangteospk