[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Website cho SaigonSFD 2011 đã sẵn sàngOn Sun, 21 Aug 2011 23:03:26 +0700
Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]> wrote:

> 2011/8/21 An Nguyen <[email protected]>
> 
> > Đây là trang web của Saigon SFD 2011.
> > http://sfd.saigonlug.org/
> >
> > Nếu ai cần edit thông tin gì trên site thì cứ nói để mình tạo tại
> > khỏan nhé,
> >
> 
> Good job.
> 
> Giá mình ở SG nhỉ? :)
> 
> 

Chuyển hộ khẩu đi! E đây cũng mới vô Sài Gòn thôi :P 

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115