[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Website cho SaigonSFD 2011 đã sẵn sàngTrúc tự để đi. :D

2011/8/22 Le Kien Truc <[email protected]>:
> An để dùm mình nội dung offline ubuntu-vn vào nhé. Kéo thêm đông đông anh em
> tới.
> Thân,
>
> --
> OpenPGP key: D1495710
>
> --
> You received this message because you're subscribed to the mailing list
> "Saigon GNU/Linux User Group".
> List Address: [email protected] || List Archive:
> http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe from this group, send email to
> <[email protected]>
>-- 
An NGUYEN || System Administrator
Skunkworks.vn