[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Grow communityNgày 17:30 24/08/2011, Hung Nguyen viết:
Vậy sau khi đọc cái slide đó, và nhìn vào thực trạng của SaigonLug hiện nay, bạn Hưng có gợi ý gì để giúp SaigonLug "thành công" không?
SGLug mem đọc slide đó trước nha.
Có gì trao đổi thì reply email này và CC cho cô người Trung Quốc xinh đẹp, tác gỉa slide đó.
Cô này An gặp rồi :)

BR,

Vũ Hưng