[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Tìm giáo trình Linux cơ bản2011/8/29 Nguyen Thai Ngoc Duy <[email protected]>:
> 2011/8/29 Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]>:
>> Đây là tài liệu mình dùng để training trong công ty
>>
>> http://www.slideshare.net/vuhung16plus/vnc-vuhungbasiclinuxtools20100922
>> http://www.slideshare.net/vuhung16plus/basiclinuxtutorial
>
> Hehe.. coi như bác Vũ Hưng đồng ý cho em dùng lại nhé ;D

CC'ed licence nên dùng thoải mái theo luật của CC.

Nếu improve hay dịch được thì càng tốt :)


-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung