[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Cần tài liệu về VPN2011/9/7 Ky0 <[email protected]>:
> Hiện tại mình đang cần tìm tài liệu cơ bản về VPN (Virtual private network),
> Và cách thức triển khai trên nền Linux

openvpn.

Bác google từ này, tutorial khá nhiều, sau đó đặt câu hỏi *cụ thể* thì
sẽ dễ trao đổi hơn.

-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/