[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Cần tài liệu về VPNCảm ơn mọi người!

Mình dự tính làm một cái Server Log in cho hệ thống của mình: Mọi User sẽ truy cập vào server từ Internet bằng VPN sau đó truy cập đến các máy khác trong hệ thống bằng cách  VNC, SSH, Remote Desktop.

Thực ra Cái mình cần tìm hiểu là kiến thức nền tảng của VPN: quy trình hoạt động, các giao thức sử dụng, mô hình hoạt động ....
Đúng là triển khai thì google thì ra khá nhiều, khi triển khai thì phát sinh vấn đề thì lúc đó mọi người thảo luận tiếp :P

On Wed, Sep 7, 2011 at 9:26 AM, Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]> wrote:
2011/9/7 Ky0 <[email protected]>:
> Hiện tại mình đang cần tìm tài liệu cơ bản về VPN (Virtual private network),
> Và cách thức triển khai trên nền Linux

openvpn.

Bác google từ này, tutorial khá nhiều, sau đó đặt câu hỏi *cụ thể* thì
sẽ dễ trao đổi hơn.

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>