[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Cần tài liệu về VPNCám ơn các tài liệu mà Hùng cung cấp!

PS: Đính chính lại một chút là Server Login không phải Log Server :P

On Wed, Sep 7, 2011 at 9:49 AM, Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]> wrote:
2011/9/7 Ky0 <[email protected]>:
> Mình dự tính làm một cái Server Log

"Log server" là một khái niệm khác.

Có thể setup log server riêng hay dùng tạm ở một server khác.

Nếu thực sự serious về security và high traffic thì setup riêng log
server (log4net xD, syslogd, syslog-ng...)

>  in cho hệ thống của mình: Mọi User sẽ
> truy cập vào server từ Internet bằng VPN sau đó truy cập đến các máy khác
> trong hệ thống bằng cách  VNC, SSH, Remote Desktop.

SSH: OK, cần thiết
VNC: Nếu mua bản trả tiền thì sẽ hỗ trợ encryption
VNC over ssh: Khá phổ biến.
 Chú ý: vnc over ssh mã hóa bằng ssl, FYI.
Remote desktop: chính là VNC (over ssh)

>
> Thực ra Cái mình cần tìm hiểu là kiến thức nền tảng của VPN: quy trình hoạt
> động, các giao thức sử dụng, mô hình hoạt động ....

Những vấn đề lý thuyết, concept có lẽ nên tự research chứ post lên đây
mấy cao thủ ra mủ như Kỳ Anh không happy :)

Fav. search engine cho những tài liệu để show-off của mình là slideshare.net

Vài ví dụ nhé:
http://www.slideshare.net/alzeirmer/openvpn-openvpn (cưỡi máy bay xem hoa)
http://www.slideshare.net/alzeirmer/openvpn-101-introduction-to-openvpn
(more in-depth)

> Đúng là triển khai thì google thì ra khá nhiều, khi triển khai thì phát sinh
> vấn đề thì lúc đó mọi người thảo luận tiếp :P
+1

Người thật việc thật, cứ theo tut mà làm, có lỗi ta lại bàn tiếp.

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>