[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Cần tài liệu về VPNNgoài lề tí, chúng ta đang viết tiếng Việt chứ không phải tiếng Anh. Viết là server thì xem như nó là tiếng Việt rồi. Viết đúng thì phải là file chứ không phải files, viết server web chứ không phải web server...

Sent from my mobile.

Ngày 7 sept. 2011, vào lúc 05:01, Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]> viết:

> 2011/9/7 Ky0 <[email protected]>:
>> PS: Đính chính lại một chút là Server Login không phải Log Server :P
> 
> Tiếng Việt sai, tiếng Anh sai.
> 
> Đã dùng tiếng Anh thì dùng đúng luôn ngữ pháp.
> 
> "login server": Từ này đúng ngữ pháp tiếng Anh nhưng sai về nghĩa.
> 
> Mình thì hiểu mang máng đó là em máy chủ đứng ở DMZ (hoặc nằm ở trong
> network) có cài VPN
> truy cập được tới đó thì mới sử dụng được các dịch vụ khác trong mạng
> nội bộ (remotely)
> 
> Vậy thì gọi là "VPN server" cho đơn giản.
> 
> Mình recommend bạn start từ bước vẽ network map bằng MICROSOFT VISIO!
> Ví dụ: http://www.cites.illinois.edu/vpn/graphics/vpn-network.gif
> 
> -- 
> Best Regards,
> Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
> [email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
> vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
> http://www.facebook.com/nguyenvuhung
> http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/
> 
> -- 
> You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
> List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>