[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Cần tài liệu về VPN  >>Mình recommend bạn start từ bước vẽ network map bằng MICROSOFT VISIO!  
Một thẻ vàng cho bác này!
LUGger mà dùng MICROSOFT VISIO thì buồn thật!

Vào 10:01 Ngày 07 tháng 9 năm 2011, Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]> đã viết:
2011/9/7 Ky0 <[email protected]>:
> PS: Đính chính lại một chút là Server Login không phải Log Server :P

Tiếng Việt sai, tiếng Anh sai.

Đã dùng tiếng Anh thì dùng đúng luôn ngữ pháp.

"login server": Từ này đúng ngữ pháp tiếng Anh nhưng sai về nghĩa.

Mình thì hiểu mang máng đó là em máy chủ đứng ở DMZ (hoặc nằm ở trong
network) có cài VPN
truy cập được tới đó thì mới sử dụng được các dịch vụ khác trong mạng
nội bộ (remotely)

Vậy thì gọi là "VPN server" cho đơn giản.

Mình recommend bạn start từ bước vẽ network map bằng MICROSOFT VISIO!
Ví dụ: http://www.cites.illinois.edu/vpn/graphics/vpn-network.gif

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>--
Homepage:http://phuocnh.nghelong.com